Нормативно - правова база

Перелік документів, наказів, листів, які необхідно використовувати в своїй роботі соціальному педагогу
1.Європейська соціальна хартія від 18 жовтня 1961 року. Прийнята Радою Європи в Турині. Вступила в силу 26 лютого 1965 року.
Члени Ради Європи домовились забезпечити своїм народам громадянські та політичні права і свободи, вказані в цих документах, враховуючи, що здійснення соціальних прав повинно забезпечуватись без дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, статі, релігії, політичних поглядів, національної приналежності або соціального походження, твердо вирішивши докладати спільно будь-які зусилля для підвищення рівня життя та забезпечення соціального благополуччя як міського так і сільського населення з допомогою відповідних дій.
Детальніше за посиланням : Європейська соціальна хартія від 18 жовтня 1961 року.  
2. Декларація прав дитини від 20 листопада 1959р.
Проголошена з метою забезпечити дітям щасливе дитинство і користування, на їхнє власне благо і на благо суспільства, правами і свободами, які тут передбачені, і закликає батьків, чоловіків та жінок, як окремих осіб, а також добровільні організації, місцеву владу і національні уряди до того, щоб вони визнали і намагались дотримуватись цих прав шляхом законодавчих та інших заходів, поступово впроваджуваних відповідно до принципів, зазначених в декларації.
Детальніше за посиланням: Декларація прав дитини від 20 листопада 1959р.
3. Конвенція про права дитини від 2.09. 1990 р.
Конвенція – це не стільки перелік прав дитини, скільки всеохоплюючий перелік обов’язків, які держави готові визнати по відношенню до дитини. Ці обов’язки можуть бути прямими, наприклад надання можливості для освіти чи забезпечення належного виконання правосуддя по відношенню до неповнолітніх, або опосередкованими, такі як надання можливості батькам, іншим членам сім’ї  чи опікунам грати свої  основні ролі та виконувати обов’язки вихователів та захисників.
Детальніше за посиланням:  Конвенція про права дитини від 2.09. 1990 р.
4. Закон України про охорону дитинства від 26 квітня 2001 року.
Цей Закон визначає охорону дитинства в Україні як стратегічний загальнонаціональний пріоритет і з метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток, встановлює основні засади державної політики у цій сфері.
Детальніше за посиланням: Закон України про охорону дитинства від 26 квітня 2001 року.
5. Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи.
Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи  України – це регулюючий документ, який спрямовує соціальних педагогів здійснювати соціальну роботу в багатьох функціональних сферах з метою задоволення людських потреб, розвитку потенціалу та можливостей особистості.
6.Положення про психологічну службу системи освіти України від  03.05.1999р. № 127.
Положенням визначені основні завдання психологічної служби, зміст діяльності, структура та управління службою. Документ містить додатки про нормативи чисельності практичних психологів та соціальних педагогів в навчальних закладах.
7. Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів від  19.10.2001р.
Ефективність і результативність психологічної допомоги в закладах освіти, а також повне дотримання Етичного кодексу можливе за умови наявності спеціально обладнаного кабінету. Наказ регламентує умови роботи фахівця в окремому кабінеті, вимоги  до його оформлення, матеріально-технічне оснащення, умови утримання документації.
8. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2000. № 1/9-352 .
Матеріали щодо планування діяльності, ведення документації і звітності всіх ланок психологічної служби системи освіти України (інформаційний збірник Міністерства освіти України. 2000. Жовтень, № 20).
Даний документ спрямований на координування і вдосконалення діяльності центрів практичної психології та соціальної роботи, практичних психологів і соціальних педагогів закладів освіти. В додатках містяться зразки форми планування, обліку і звітності роботи працівників психологічних служб.
9. Лист Міністерства освіти і науки України від 15.06.2004 р. № 1/9-324 «Про внесення змін і доповнень до нормативної чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів».
Даний документ спрямований на визначення чисельності посад практичних психологів та соціальних педагогів в закладах освіти та організації їх діяльності.
10. Лист  про  дотримання   нормативно-правових   документів  № 01-05/10-425 від 14. 03. 2002року
11. Наказ МОНУ від 28.12.2006 р. № 864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України».
Даний документ визначає функції соціального педагога  згідно кваліфікаційної характеристики  фахівця, яка   представлена в  цьому документі. Подаються зразки документації (журнали реєстрації, графіки роботи, зразки соціальних паспортів, актів обстеження матеріально-побутових умов проживання дітей, перелік суб’єктів соціально-педагогічної діяльності в мікрорайоні навчального закладу).
12. Наказ  МОНУ від 02.07.2009р. №616 «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України».
Цей документ містить  зміни до Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 03.05.99 № 127, зареєстрованого в Мін’юсті 30.12.99 за № 922/4215, виклавши його у новій редакції.
13. Наказ про   експертизу   соціологічного   і  психологічного інструментарію № 198 від 26. 06. 2002 року
В документі говориться про затвердження Положення про експертизу психологічного      і соціологічного  інструментарію,  що  застосовується  в     навчальних закладах Міністерства освіти і науки України.

 Накази (листи) МОНУ
1.Нова редакція Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ від 03.05.1999р. № 127  у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 р.  № 616).
2.Про планування діяльності, ведення документації і звітності всіх ланок психологічної служби системи освіти України (Лист  від 27.08.2000. № 1/9-352).
3.Про атестацію практичних психологів, соціальних педагогів загальноосвітніх  навчальних закладів  та центрів практичної психології і соціальної роботи (лист від 13.12.2001р. №1/9-439).

Немає коментарів:

Дописати коментар